??? Monimia rotundifolia - Mapou - Monimiaceae

© François DUBAN 2017