N. CRESTEY
Leptotes pirithous sur Achyranthes aspera (5).JPG

Leptotes pirithous sur Achyranthes aspera (5).JPG

Leptotes pirithous sur Antigonon leptopus (1).JPG

Leptotes pirithous sur Antigonon leptopus (1).JPG

Leptotes pirithous sur Sesbania cannabina  (2).JPG

Leptotes pirithous sur Sesbania cannabina (2).JPG

Capsella bursa-pastoris (1).JPG

Capsella bursa-pastoris (1).JPG

Cassytha filiformisP1300027 (2).JPG

Cassytha filiformisP1300027 (2).JPG

Phyla nodiflora (2).JPG

Phyla nodiflora (2).JPG